REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI TISS Optic s.r.o.


1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok (ďalej aj ako „RP“) bol spracovaný Predávajúcim a vzťahuje sa na Tovar nadobudnutý za odplatu od Predávajúceho, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúcim zo zodpovednosti za vady Tovaru (ďalej aj ako „Reklamácie“). Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.
1.2 Tento RP sa vzťahuje na Tovar nadobudnutý od Predávajúceho prostredníctvom jeho webovej stránky www.enelle.eu, čiže na základe zmlúv uzatváraných na diaľku.
1.3 Predávajúcim sa na účely tohto RP považuje spoločnosť TISS Optic s.r.o., Hurbanova 10, 04001, Košice, IČO: 53003276.
1.4 Kupujúcim sa na účely tohto RP považuje akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá si zakúpi tovar ponúkaný Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak si Tovar od Predávajúceho zakúpil ako podnikateľ na účely podnikania, nevzťahuje sa neho úprava ochrany práv a povinností, ktorá sa aplikuje v prípade ak je Kupujúci spotrebiteľom, ktorý si nekúpil Tovar na účely podnikania. Za Kupujúceho-podnikateľa sa považuje každý Kupujúci, ktorý kúpil Tovar od Predávajúceho tak, že je v súvisiacom daňovom doklade vystavenom Predávajúcim (ďalej aj ako „Daňový doklad“) označený svojim obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH. V prípade, ak nie je v tomto RP výslovne uvedené inak, pri použití pojmu „Kupujúci“ sa vždy myslí aj Kupujúci-spotrebiteľ, aj Kupujúci-podnikateľ.2. Definícia niektorých základných pojmov


„Obchodný zákonník“ je zákon NRSR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
„Občiansky zákonník“ je zákon NRSR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
„ZOCHS“ je zákon NRSR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
„Kúpna zmluva“ je zmluva o odplatnom nadobudnutí Tovaru ponúkaného Predávajúcim Kupujúcim;
„Zmluvná strana“ je každá zmluvná strana Kúpnej zmluvy samostatne, t.j. Kupujúci a Predávajúci;
„Zmluvné strany“ je spoločné označenie Kupujúceho a Predávajúceho ako Zmluvných strán v súvislosti s Kúpnou zmluvou;
„VOP“ sú Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho, bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosťou Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s. v jej jednotlivých prevádzkach alebo Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosťou Teak-it & more záhradný nábytok Slovakia k.s. na diaľku;
„Tovar“ je konkrétny tovar špecifikovaný v Daňovom doklade vydanom Kupujúcemu, ktorý si Kupujúci zakúpil od Predávajúceho;3. Záručné podmienky

3.1 Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu dodaný v poškodenom prepravnom obale, má Kupujúci právo odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru. Súčasne Kupujúcemu ostáva zachované právo na poskytnutie riadneho plnenia – dodanie Tovaru, ktorý si od Predávajúceho zakúpil.
3.2 Kupujúci je povinný Tovar prevziať a pri jeho prevzatí preveriť, či Tovar zodpovedá objednávke, resp. či je Tovar v zhode s Kúpnou zmluvou. Prípadné zjavné vady prevzatého Tovaru je povinný vytknúť okamžite.
3.3 V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim objavia v rámci plynutia záručnej doby vady Tovaru, má právo Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu Reklamácie. V prípade výmeny Tovaru za nový, Kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený Tovar. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového Tovaru, avšak iba na nový Tovar.
3.4 Kupujúci berie na vedomie, že spôsob uplatnenia Reklamácie je priamo závislý od skutočnosti či sa jedná o Kupujúceho-spotrebiteľa alebo Kupujúceho-podnikateľa. Nároky Kupujúceho-spotrebiteľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 616 – 627 Občianskeho zákonníka. Nároky Kupujúceho-podnikateľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 422 -441 Obchodného zákonníka.
3.5 Rozhodujúcim dátumom na uplatnenie Reklamácie je deň, v ktorý bude Reklamovaný Tovar, resp. Reklamácia doručená Predávajúcemu.Kupujúci berie na vedomie, že Kupujúcim prípadne reklamovaný Tovar vrátený Predávajúcemu (za účelom vyriešenia Reklamácie) na dobierku, Predávajúci nepreberie a uvedený spôsob nie je považovaný za riadne uplatnenie práv Kupujúceho pri vytýkaní vád zakúpeného Tovaru. Predávajúcim určená osoba reklamovaný Tovar prevezme za predpokladu, že jej bude predložený Daňový doklad, z obsahu ktorého bude zrejmé, že sú vady vytknuté v rámci plynutia záručnej doby a že sa jedná o Tovar zakúpený u Predávajúceho. Preberajúca osoba skontroluje reklamovaný Tovar, resp. zásielku s reklamovaným Tovarom, priloženú dokumentáciu (napr. potvrdzujúci email o objednávke, potvrdenie o úhrade).
3.6 V prípade Kupujúceho-spotrebiteľa je záručná doba 24 mesiacov s výnimkami uvedenými v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim-spotrebiteľom.
3.7 V prípade Kupujúceho-podnikateľa je záručná doba 6 mesiacov s výnimkami uvedenými v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim-podnikateľom.
3.8 Kupujúci má právo odstúpiť Kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch, v ktorých mu to povoľujú VOP alebo platná právna úprava s výnimkou odstúpenia Kupujúceho spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom NRSR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pretože sa jedná o tovar vyrábaný podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. Kompletné podmienky odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú špecifikované v článku 6, bode 6.1 VOP.4. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru


4.1 Nároky Kupujúceho-spotrebiteľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 616 – 627 Občianskeho zákonníka.
4.2 V prípade, že má Tovar pri prevzatí Kupujúcim-spotrebiteľom odstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho obsahu Kúpnej zmluvy a to odstránením vytýkanej vady Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať výmenu Tovaru, resp. ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar, resp. jeho časť za Tovar, resp. jeho časť bez vady, ak to Kupujúcemu-spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
4.3 Ak ide o vadu Tovaru, resp. jeho časti, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má Kupujúci-spotrebiteľ právo požadovať výmenu Tovaru, resp. jeho časti alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci-spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Tovar, resp. časť Tovaru riadne užívať.
4.4 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. To neplatí pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru o vade vedel alebo vadu sám spôsobil.
4.5 Predávajúci poučil Kupujúceho-spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok:
a) na príslušnej podstránke webovej stránky www.enelle.eu, prostredníctvom ktorej Predávajúci prevádzkuje svoj elektronický obchod a Kupujúci-spotrebiteľ mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky;
b) do emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky, pretože sa Kúpna zmluva uzatvára na diaľku.
4.6 Na základe rozhodnutia Kupujúceho-spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si u Predávajúceho uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia Reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) ZOCHS, ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci alebo určená osoba Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci-spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku Reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma Zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol.
4.7 Ak si Kupujúci-spotrebiteľ Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho-spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením reklamovaného Tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu-spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.
4.8 Ak si Kupujúci-spotrebiteľ Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení Reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci-spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci-spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení Reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci-spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu-spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.
4.9 Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Kupujúcemu-spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je Reklamácia Kupujúcim-spotrebiteľom uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. emailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu-spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci-spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie Kupujúceho-spotrebiteľa vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
4.10 V prípade Reklamácie Tovaru zakúpeného Kupujúcim-podnikateľom je tento Kupujúci-podnikateľ povinný postupovať v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (§ 422 -až §441).5. Vybavenie Reklamácie


5.1 V prípade ak sa jedná o Kupujúceho-spotrebiteľa, tak sa vybavením Reklamácie v zmysle príslušných ustanovení ZOSCH rozumie ukončenie reklamačného konania:
a) odovzdaním opraveného Tovaru alebo
b) výmenou Tovaru alebo
c) vrátením Kúpnej ceny za reklamovaný Tovar alebo
d) vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny reklamovaného Tovaru alebo
e) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
f) odôvodnené zamietnutie Reklamácie.
5.2 Reklamácia sa uplatňuje výhradne poštou/kuriérom na adrese: TISS Optic s.r.o., Hurbanova 10, 04001 Košice. Predávajúci Kupujúcemu odporúča v rámci Reklamácie ihneď predložiť Daňový doklad, reklamačný list a záručný list Predávajúceho.
5.3 V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného obalu, ktorý reklamovaný Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru Predávajúcemu za účelom reklamačného konania. V prípade prepravy krehkého Tovaru, Predávajúci odporúča označiť zásielku príslušnými symbolmi. Za vady Tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym alebo nedostatočným zabalením reklamovaného Tovaru Predávajúci nenesie zodpovednosť.
5.4 Predávajúci v celom rozsahu znáša zodpovednosť za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie Reklamácie v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOCHS a Občianskeho zákonníka, ako aj následného bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho-spotrebiteľa o vybavení reklamácie v právnou úpravou určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
5.5 Kupujúci berie na vedomie, že právo na podanie Reklamácie nemá v prípade, ak sa jedná o vadu, o ktorej Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel alebo vadu sám spôsobil. To isté platí, ak sa jedná o poškodenie Tovaru, ktoré nemôže Predávajúci žiadnym spôsobom ovplyvniť a to predovšetkým: preukázateľne nesprávne používanie alebo ošetrovanie, resp. neošetrovanie Tovaru v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho alebo tretej osoby; následkom fyzického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, nesprávnym skladovaním), bežným opotrebením tovaru, vyššou mocou.
5.6 Vybavením Reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.6. Alternatívne riešenie sporov


6.1 Kupujúci-spotrebiteľ podpisom zaslaním objednávky na Tovar rovnako vyhlasuje, že bol zo strany Predávajúceho oboznámený s tým, že má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci nejakým spôsobom porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/). Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.7. Rôzne

7.1 Právne vzťahy neupravené týmto RP sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade ak je Kupujúcim-podnikateľ ak nie je v RP a/alebo príslušných VOP uvedené inak. Príslušnými na riešenie prípadných sporov sú súdy Slovenskej republiky.
7.2 Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 12.11.2020.

V Košiciach, 12.08.2021

TISS Optic, s.r.o., prevádzkovateľ