VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU SPOLOČNOSŤOU TISS Optic s.r.o. NA DIAĽKU


1. Všeobecné ustanovenia


1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) predstavujú prílohu zmluvy o kúpe tovaru, ktorú uzatvára každý Zákazník v prípade odplatného nadobudnutia tovaru ponúkaného prostredníctvom webovej stránky www.enelle.eu.com (ďalej aj ako „eshop“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou TISS Optic s.r.o.. Kupujúci vyhlasuje a v celom rozsahu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a na znak súhlasu s ich obsahom, predovšetkým právami a povinnosťami Zmluvných strán, tovar ponúkaný Predávajúcim zakúpil. Kupujúci potvrdzuje akceptáciu VOP aktívnym zakliknutím na príslušnej podstránke eshopu.
1.2 Predávajúcim sa na účely týchto VOP považuje spoločnosť TISS Optic s.r.o. so sídlom Hurbanova 10, 04001 Košice, IČO: 53003276.
1.3 Kupujúci berie na vedomie, že tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom eshopu je tovarom, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho.
1.4 Kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá si zakúpi tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom eshopu. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak si Tovar od Predávajúceho zakúpi ako podnikateľ na účely podnikania, nevzťahuje sa neho úprava ochrany práv a povinností, ktorá sa aplikuje v prípade ak je Kupujúci spotrebiteľom, ktorý si nekúpi Tovar na účely podnikania. Za Kupujúceho-podnikateľa sa považuje každý Kupujúci, ktorý kupuje Tovar od Predávajúceho tak, že bude v súvisiacom Daňovom doklade označený svojim obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH. V prípade ak nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak, pri použití pojmu „Kupujúci“ sa vždy myslí aj Kupujúci-spotrebiteľ, aj Kupujúci-podnikateľ.
1.5 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti


2. Definícia niektorých základných pojmov


„Obchodný zákonník“ je zákon NRSR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
„Občiansky zákonník“ je zákon NRSR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
„ZOCHS“ je zákon NRSR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
„Kúpna zmluva“ je zmluva o odplatnom nadobudnutí Tovaru ponúkaného Predávajúcim v eshope Kupujúcim;
„Zmluvná strana“ je každá zmluvná strana Kúpnej zmluvy samostatne, t.j. Kupujúci a Predávajúci;
„Zmluvné strany“ je spoločné označenie Kupujúceho a Predávajúceho ako Zmluvných strán v súvislosti s Kúpnou zmluvou;
„Tovar“ je konkrétny tovar špecifikovaný v Potvrdzujúcom emaily, ktorý si Kupujúci kúpil prostredníctvom eshopu od Predávajúceho;
„Daňový doklad“ je daňový doklad vystavený Predávajúcim za účelom potvrdenia uhradenia Kúpnej ceny za Tovar, ktorý si Kupujúci objednal, prípadne za účelom potvrdenia uhradenia ďalších platieb, najmä súvisiacich s dodaním Tovaru Kupujúcemu;
„Zákazník“ je potenciálny Kupujúci, ktorý prejaví záujem o nadobudnutie tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom eshopu bez ohľadu na to, či reálne dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy;
„Reklamácia“ je uplatnenie práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru.


3. Objednávka tovaru

3.1 Zákazník si môže vybrať z ponuky tovaru Predávajúceho, ktorá je uvedená v eshope a prispôsobiť si výsledný tovar vlastným požiadavkám a potrebám. Zákazník berie na vedomie, že kombináciou jeho výberov z aktuálnej ponuky Predávajúceho v eshope sa pre neho vyhotoví tovar podľa jeho osobitných požiadaviek. Zadaním svojej objednávky a jej odoslaním potvrdzuje, že si skontroloval typ, farbu produktu a súhlasí s ním. Farebné zobrazenie tovaru na monitore Zákazníka nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Zákazník vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
3.2 Zákazníkom vybraný tovar v eshope je vkladaný do tzv. nákupného košíka, pričom Zákazník má právo kedykoľvek proces nakupovania ukončiť, zrušiť či už vybratú položku zmeniť. Súčasne je Zákazníkovi vždy poskytovaná informácia o cenách každého tovaru ako aj aktuálna celková cena jeho nákupu.
3.3 Kúpnu cenu Kupujúci uhrádza bezprostredne po objednaní tovaru prostredníctvom platobnej brány. Predávajúci nezasiela tovar na dobierku.
3.4 Všetky Predávajúcim prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude Zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci email na Zákazníkom zvolenú emailovú adresu (ďalej aj ako „Potvrdzujúci email“). Zaslaním Potvrdzujúceho emailu Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky. Na rovnakú emailovú adresu budú následne zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa danej objednávky.
3.5 Súčasťou Potvrdzujúceho emailu bude potvrdenie celkovej ceny objednaného tovaru spolu s termínom dodania ako aj ďalšie súvisiace informácie.
3.6 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Zákazníka Predávajúcim. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Zákazník stáva Kupujúcim. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je jej e-mailové potvrdenie zo strany Predávajúceho zaslané na email určený Kupujúcim. Potvrdzujúci email obsahuje predovšetkým nasledovné údaje:
a) označenie Kupujúceho, ak sa jedná o spotrebiteľa jeho menom, priezviskom, adresou, emailom a telefónnym číslom; ak sa bude jednať o podnikateľa jeho obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH, emailom a telefónnym číslom,
b) špecifikácia Tovaru s uvedením kúpnej ceny
c) termín dodania
d) zvolený spôsob dodania: doručenie na určenú adresu (ďalej aj ako „Dodacia adresa“). V prípade ak má Predávajúci zabezpečiť dopravu Tovaru na Dodaciu adresu bude Potvrdzujúci email obsahovať aj Dodaciu adresu a špecifikáciu ceny dopravy Tovaru na Dodaciu adresu.


4. Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1 Predávajúci je povinný:
dodať na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
bezodkladne po uzavretí Kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä návody, záručný list, daňový doklad).
4.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za objednaný Tovar.
4.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru vybraného Zákazníkom nie je schopný objektívne dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
4.4 Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za Tovar, ktorý si objednal v eshope. Kupujúci je rovnako povinný:
· prevziať objednaný Tovar,
· okrem Kúpnej ceny zaplatiť Predávajúcemu aj prípadné ďalšie náklady a poplatky, o ktorých bol preukázateľne zo strany Predávajúceho informovaný pred potvrdením jeho objednávky,
4.5 Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste uvedenom v Potvrdzujúcom emaily.
4.6 Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@enelle.eu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (viď bod 11 VOP).


5. Kúpna cena, poštovné a balné


5.1 Kúpna cena je cena vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške vyplývajúcej z platných právnych predpisov. Daňový doklad za účelom uhradenia Kúpnej ceny musí obsahovať predovšetkým:
a) označenie Kupujúceho, ak sa jedná o spotrebiteľa jeho menom, priezviskom, adresou, emailom a telefónnym číslom; ak sa bude jednať o podnikateľa jeho obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH, emailom a telefónnym číslom.
b) špecifikácia Tovaru s uvedením kúpnej ceny
c) spôsob dodania: osobné prevzatie na Prevádzke/doručenie na určenú adresu (ďalej aj ako „Dodacia adresa“). V prípade ak má Predávajúci zabezpečiť dopravu Tovaru na Dodaciu adresu bude Daňový doklad obsahovať aj Dodaciu adresu a špecifikáciu ceny dopravy Tovaru na Dodaciu adresu.
5.2 Kúpna cena je iba cenou Tovaru a nezahŕňa žiadne iné služby prípadne ponúkané Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že záväzná je Kúpna cena v čase uzavretia Kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až momentom pripísania na účet Predávajúceho.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu pred dodaním Tovaru a to prostredníctvom platobnej brány. Kupujúci berie na vedomie, že uhradenie Kúpnej ceny je podmienkou odoslania Tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. V prípade ak je ako spôsob dodania Tovaru dohodnuté doručenie na Dodaciu adresu, je Kupujúci spolu s Kúpnou cenou povinný rovnako uhradiť aj celú cenu dopravy Tovaru na Dodaciu adresu a to rovnakým spôsobom ako uhradil Kúpnu cenu.
5.4 V prípade, ak Kupujúci neuhradí Kúpnu cenu v lehote 5 dní od doručenia výzvy na jej úhradu, má Predávajúci za to, že Kupujúci nemá záujem o dodanie objednaného Tovaru a od Kúpnej zmluvy odstúpil.
5.5 Ak nie v týchto VOP uvedené inak, v prípade, že Zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od Kúpnej zmluvy.


6. Dodacie a platobné podmienky


6.1 Ak sa Predávajúci a Kupujúci preukázateľne nedohodli inakšie (napr. pri spracovaní objednávky, v Potvrdzujúcom emaily, ...) zaväzuje sa Predávajúci Tovar dodať do 14 dní od zaplatenia Kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by Predávajúci nesplnil svoju povinnosť riadne a včas, je Kupujúci oprávnený ho vyzvať na riadne plnenie v dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 pracovných dní. Ak Predávajúci nedodá Tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.2 Predávajúci zašle Tovar na Dodaciu adresu určenú Kupujúcim.
6.3 Kupujúci je povinný Tovar prevziať a pri jeho prevzatí preveriť, či Tovar zodpovedá objednávke, resp. či je Tovar v zhode s Kúpnou zmluvou. V prípade, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s objednávkou, resp. Kúpnou zmluvou, je Kupujúci povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Predávajúcemu, resp. kuriérovi. Na neskôr vytýkaný rozpor s objednávkou, resp. Kúpnou zmluvou Predávajúci nebude prihliadať a Tovar sa považuje za riadne dodaný a prevzatý.
6.4 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dodania Tovaru na Dodaciu adresu, tento bude Predávajúcim dodaný prostredníctvom vlastných doručovateľov, prípadne s využitím služieb tretích subjektov (kuriér).


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1 Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho momentom zaplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu.
7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba poverená Kupujúcim prevezme Tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť Tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci alebo tretia osoba poverená Kupujúcim Tovar neprevezme.


8. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru


8.1 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky Zákazníka Potvrdzujúcim emailom až po uplynutie lehoty na dodanie Tovaru, ktorá bola dohodnutá so Zákazníkom.
8.2 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak Kupujúci objedná v eshope tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal Potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdil objednávku Kupujúceho. Predávajúci súčasne v takomto prípade informuje Kupujúceho o postupe v zmysle tohto bodu VOP.
8.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne inak. Predávajúci má rovnako právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so Zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia objednávky od Zákazníka). Predávajúci je povinný Zákazníka o stornovaní objednávky preukázateľne informovať telefonicky alebo emailom.


9. Záručná doba a uplatnenie nárokov z prípadných vád


9.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena. Popis konkrétnej vady bude Predávajúcim špecifikovaný v Potvrdzujúcom emaily.
9.2 Predávajúci rovnako zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je v prípade Kupujúceho-spotrebiteľa 24 mesiacov, v prípade Kupujúceho-podnikateľa 6 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že právo na podanie Reklamácie nemá v prípade ak sa jedná o vadu, o ktorej Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade vedel alebo vadu sám spôsobil.
9.3 Nároky Kupujúceho-spotrebiteľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 616 – 627 Občianskeho zákonníka. Prípadný postup pri uplatňovaní vád na Tovare zo strany Kupujúceho-spotrebiteľa upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho. Predpokladom uplatnenia prípadných vád Tovaru je predloženie Potvrdzujúceho emailu, z obsahu ktorého bude zrejmé, že sú vady vytknuté v rámci plynutia záručnej doby a že sa jedná o Tovar zakúpený u Predávajúceho. Rozhodujúcim dátumom na uplatnenie Reklamácie je deň, v ktorý bude Reklamovaný Tovar, resp. Reklamácia doručená Predávajúcemu. V prípade, že má Tovar pri prevzatí Kupujúcim-spotrebiteľom odstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho obsahu Kúpnej zmluvy a to odstránením vytýkanej vady Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať výmenu Tovaru, resp. ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar, resp. jeho časť za Tovar, resp. jeho časť bez vady, ak to Kupujúcemu-spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu Tovaru, resp. jeho časti, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má Kupujúci-spotrebiteľ právo požadovať výmenu Tovaru, resp. jeho časti alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci-spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Tovar, resp. časť Tovaru riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. To neplatí pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru o vade vedel alebo vadu sám spôsobil.
9.4 Nároky Kupujúceho-podnikateľa z prípadných vád Tovaru vyplývajú z ustanovení § 422 -441 Obchodného zákonníka.
9.5 Pomoc a informácie o nárokoch Kupujúceho v súvislosti s Reklamáciou zakúpeného Tovaru Kupujúcemu nájde na príslušnej podstránke eshopu.


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


10.1 Kupujúci-spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom NRSR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pretože sa jedná o tovar vyrábaný podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho.
10.2 Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť v iných prípadoch, keď mu to umožňujú tieto VOP alebo platná právna úprava (predovšetkým ak má tovar neodstrániteľné vady). Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim-spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci-spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa
· Tovary objednané Kupujúcim-spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
· dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
· Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
Primeraná starostlivosť o Tovar musí byť zachovaná. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení, najneskôr v lehote 14 dní po odstúpení a to kompletný a nepoškodený bez zjavných známok neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar je nevyhnutné vrátiť so všetkým príslušenstvom. Predávajúci odporúča prepravu vráteného Tovaru poistiť. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci žiada, aby mu Kupujúci vracal Tovar v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe) na adresu: TISS Optic s.r.o., Fatranská 1/A, Košice 04001, SK.
10.2 Odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Pokiaľ Zmluvná strana písomné oznámenie riadne zaslané na jej adresu uvedenú v Daňovom doklade alebo druhej Zmluvnej strane preukázateľne písomne oznámenú neprevezme, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že tridsiaty (30.) deň od dňa nasledujúceho po dni odoslania sa považuje za deň doručenia a týmto dňom tiež odstúpenie nadobúda účinnosť. V prípade odstúpenia Kupujúceho z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti na strane Predávajúceho je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod. a podľa možností v originálnom obale. Súčasne je Predávajúci povinný vrátiť do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení prípadne prijatú platbu od Kupujúceho. Predpokladom vrátenia Kúpnej ceny, resp. jej časti Kupujúcemu v prípade odstúpenia je vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je v omeškaní s vrátením Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny počas obdobia, počas ktorého bude Kupujúci v omeškaní s vrátením Tovaru.
10.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho znáša náklady na vrátenie tovaru v celom rozsahu Kupujúci.
10.4 V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je Tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany Kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie Tovaru zo strany Kupujúceho, Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní Tovaru do pôvodného stavu.
10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote v Potvrdzujúcom emaily, resp. týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu, resp. časť Kúpnej ceny.
10.6 V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný prevziať Tovar vrátený Kupujúcim a rovnako nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky preukázateľné prijaté platby, na vrátenie ktorých by mu inak vznikol nárok. Predávajúci má rovnako nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Kupujúcemu.


11. Alternatívne riešenie sporov


11.1 Kupujúci-spotrebiteľ uzavretím Kúpnej zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol zo strany Predávajúceho oboznámený s tým, že má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci nejakým spôsobom porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho-spotrebiteľa o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/). Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


12. Rôzne

12.1 V prípade pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia Tovaru Kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia Tovaru Predávajúcemu.
12.2 Kupujúci berie na vedomie, že kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom eshopu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ZOSHC, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (ak ide o Kupujúceho-podnikateľa) a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je Zmluvnou stranou Kupujúci-spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.
12.3 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom s „Podmienok spracúvania osobných údajov – zákazníci“ a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") za účelom realizácie kúpy tovaru ponúkaného Predávajúcim. Bez poskytnutia týchto osobných údajov (napr. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo) by nebolo možné kúpnu zmluvu uzavrieť a dodať zakúpený tovar. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o účtovníctve). Rovnako je právnym základom aj skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, ktorú Kupujúci s Predávajúcim uzavrel. Súvisiace práva Kupujúceho sú obsiahnuté v Podmienkach spracúvania osobných údajov – zákazníci.
12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že je Kupujúci povinný emailom oznámiť Predávajúcemu zmenu svojej adresy, resp. Dodacej adresy, pokiaľ k zmene tejto adresy došlo pred prevzatím Tovaru. Pokiaľ si Kupujúci túto svoju povinnosť riadne a včas nesplní, znáša riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že Predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony Predávajúceho voči Kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto Predávajúci odoslal na poslednú známu adresu Kupujúceho.
12.5 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Košiciach, 12.08.2021.